Nieuwsbrief Zomer 2014

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek
  • Overzicht van onze doelen in 2014
  • Speciale aandacht voor Birma, het land dat om hulp schreeuwt.
  • De doelen waarvoor wij Uw steun vragen voor 2014
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2014 zijn wij ook zichtbaar via onze website.

Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek

Ondanks het feit, dat door de crisis ook bij onze Stichting de inkomsten aan giften aanmerkelijk minder zijn geworden, wil het Bestuur proberen, om de doelen die wij ons gesteld hebben voor het jaar 2014 te volbrengen en met frisse moed en volledige inzet de toekomst tegemoet te treden.
De projecten die wij geselecteerd hebben, verdienen onze aandacht en wij hebben uw steun daar bij nodig..

Zonder Uw financiële hulp kunnen wij de projecten niet helpen, het zou verschrikkelijk zijn als wij deze projecten niet meer zouden kunnen ondersteunen.
Daarom vragen wij U vriendelijk om vooral ons te blijven ondersteunen, door uw gift, hoe bescheiden ook te willen overmaken met bijgevoegde nieuwe acceptgirokaart.
Heeft U onze website al bezocht? Het is zeker de moeite waard !

Wij vertrouwen op Uw giften en wensen U bovenal een fantastische zomer toe, met veel gezondheid en veel plezier, maar vergeet onze gestelde doelen alstublieft niet, want de mensen die wij daarmee proberen te helpen willen ook een beter bestaan en een luisterend oor. Zij willen daarvoor hun best doen maar zonder onze financiële steun redden zij het niet.
Graag tot de volgende nieuwsbrief en dank voor al uw hulp.

Namens het Bestuur van de Stichting Sanoek, met vriendelijke groet,  J.J. Winkel, voorzitter/secretaris

 

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Doelen 2014

Voor het jaar 2014 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Hiernaast :

Nogmaals een foto van het Medisch Centrum in Yangon, Birma (Myanmar)

Wij ontvangen nog steeds regelmatig dankbetuigingen voor het feit, dat dankzij een gulle gift dit Centrum geheel kon worden afgebouwd.

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Vanwege de voortdurende behoefte aan medicijnen willen wij Uw steun blijven vragen voor het Medisch centrum in Yangon, Myanmar. De jaarlijkse behoefte bedraagt plus minus € 10.000, voor de helft hebben wij gelukkig al een sponsor gekregen. Wij zijn hier erg dankbaar voor.

Het Kinderdagverblijf in Yangon, Birma (Myanmar)
Zuster Assumpta, die dit project onder zich heeft, heeft ons zeer dringend gevraagd om vooral het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala Rivier, in Myanmar voor kinderen van 3 tot 5 jaar te willen blijven ondersteunen.
Voor dit project is constant heel veel geld nodig, omdat de bevolking zó ontzettend arm is en zij hun kinderen helemaal niets kunnen bieden, zodat het voor deze kinderen van levensbelang is dat zij opgevangen worden en verzorgd worden en te eten krijgen. Alleen op deze wijze kunnen de kinderen een goede start krijgen van een moeilijk leven in een zeer arm land. Wij streven er naar om ook dit project met minimaal € 1.500 te kunnen ondersteunen.

Wildflower Home in Chiangmai, in Thailand
Dit is een project dat wij reeds hebben vermeld in onze nieuwsbrieven 2013. Dit project is door een Amerikaans echtpaar opgezet en in 2013 overgedragen aan de Zusters van de Goede Herder (the Good Shepherd Sisters) die dit project voortzetten. Echter hier zijn heel veel problemen. De mensen die hier wonen zijn vrouwen die afkomstig zijn van de stammen uit de bergen, zoals Hmong, Yao (ook bekend als Mien), Shan (ook bekend als de Dai mensen), Lahu en Thai. Er zijn 4 ontheemde vrouwen die totaal geen onderwijs hebben gehad, en deze leren nu de Thaise taal;, er zijn 4 vrouwen die nooit hebben leren rekenen en zelfs de tijd niet kunnen vertellen; alle vrouwen die er zijn leren ook om te werken op de boerderij, en hoe zij naast zichzelf, ook dieren moeten verzorgen, er zijn dringend hekken nodig om het grondgebied , het huis, de dieren en de gekweekte gewassen en dus ook alle vrouwen die er wonen te beschermen.
Het huis ligt nogal geïsoleerd van de hoofdweg af, en uit veiligheidsoverwegingen zouden hier veiligheidsmuren omheen gezet moeten worden. In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij melding gemaakt van het feit, dat zuster Supapawn Chotiphon, de verantwoordelijke leidster van dit project kampte met ernstige vervoersproblemen. De vrouwen moeten ook vaak naar doktoren toe omdat ze vaak mishandeld en verkracht zijn, en het lopen dan gezien hun medische situatie niet verantwoord is. Tevens doen wij mee aan een zadenproject voor het Wildflower Home, zodat zij hun eigen producten kunnen verbouwen, en daardoor niet alleen zichzelf in leven kunnen houden, maar ook producten kunnen verkopen om het huis aan financiële middelen te helpen.
De Stichting Sanoek heeft dankzij Uw steun, gezamenlijk met een particuliere gift zuster Supapawn Chotiphon kunnen verblijden met de aanschaf van een Suzuki mini-truck compleet met afdak en stoelen, en met een gastank.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, (Birma) Myanmar
Dit project is bedoeld om studenten te ondersteunen in Kachin State in het Noorden van Myanmar. De mensen die hier wonen behoren tot de etnische Kachin groep. Door de verschrikkelijke armoede en het feit dat er in Juni 2011 vreselijke gevechten zijn uitgebroken tussen het regeringsleger en het onafhankelijke Kachin leger zijn er 30 families die hun heil hebben gezocht in het kerkgebouw van de Good Shepherd Sisters. De jeugd heeft de toekomst, en daarom vragen de zusters van de Goede Herder om ondersteuning om de jeugd onderricht te kunnen geven.
De zusters hebben een kleine winkel opgezet, waarin zij producten willen verkopen, zodat zij de door hen gestelde doelen kunnen bereiken en enkele studenten kunnen ondersteunen om hun studie te vervolgen en af te ronden. Wij hebben deze zusters reeds ondersteund maar is veel meer geld nodig om alle gestelde doelen te kunnen bereiken.
De zusters zijn ontzettend dankbaar dat wij dankzij U hen kunnen helpen in hun verschrikkelijke moeilijke bestaan. Wij hebben een aanvraag ontvangen om dit project te ondersteunen in 2014 met een bedrag van € 3.000.

Zadenprojecten
Stichting Sanoek blijft zich inzetten om aan U een bijdrage te vragen voor alle zaadprojecten die er zijn in Thailand, Myanmar, maar ook Ethiopië.
Al deze projecten zijn langlopend, maar het is ook iedere keer weer noodzakelijk om gelden beschikbaar te stellen om de zaden te kunnen aankopen zodat de allerarmsten de kans krijgen om hun gewassen zelf te kunnen verbouwen, om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Met € 500 tot € 1.000 per jaar kunnen wij de zadenprojecten voor een heel jaar ondersteunen.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Mandalay is de tweede stad van Myanmar, waar het regelmatig voor komt dat de jongeren onder de bevolking terecht komen in een onjuiste situatie binnen de sociale en economische crisis die er heerst, en het is bovendien een doorvoer stad om mensen te transporteren naar China, met alle nare gevolgen van dien. De meeste jonge vrouwen werken als hulpje en werken vaak in hele kleine winkeltjes. Maar op dit moment blijkt hoe urgent de behoeften zijn onder jonge vrouwen, omdat het niet mogelijk is om te kunnen studeren en die studie dan ook af te maken. De meeste jonge vrouwen worden vanwege de sociaal economische slechte omstandigheden van school afgehaald en moeten maar zien hoe ze aan de kost komen. Het laat zich dan natuurlijk raden hoe dat gebeurt.
Een heleboel jonge vrouwen zijn al de dupe geworden van vrouwenhandel, en velen moeten vaak 20 uur per dag werken voor bijna geen salaris. Bovendien zijn er al jonge vrouwen die geronseld zijn voor de prostitutie.
Daarom hebben de Good Shepherd Sisters een project opgezet, waar op dit moment 22 jonge vrouwen worden opgevangen. Al deze vrouwen zullen een opleiding krijgen en willen een nieuw leven beginnen. De zusters dromen er van om een trainingscentrum op te zetten voor deze jonge vrouwen en willen hen trainen zodat ze hun eigen weg kunnen uitzetten, zelfvertrouwen terugkrijgen en leiderschap capaciteiten ontwikkelen.
De zusters zijn al sedert 1975 werkzaam in Mandalay en op dit moment geven vijf zusters, zes stafleden en twee vrijwilligers hun diensten aan opleidingscentra en basisscholen voor arme meisjes, en leiden een dagverblijf voor met aids besmette kinderen en kinderen van aidspatiënten, en zijn betrokken bij het pastorale werk in de gemeenschap.
Dit project hopen wij dit jaar te kunnen ondersteunen met een bedrag van € 2.500.

Stichting Hill Tribes Children, in Thailand
De Stichting Hill Tribes Children is een Stichting welke door ons reeds een aantal jaren werd ondersteund. Ook nu weer ontvingen wij het vriendelijke doch dringende verzoek om hen weer te ondersteunen. Inmiddels werd een zuster -Stichting opgericht onder de naam Moelanite Pattana Tsjouw Thai Poek Kao, dit was noodzakelijk om in Thailand te kunnen voldoen aan de voorschriften volgens de Thaise overheid. Omdat de stichting daaraan voldaan heeft ontvingen zij in 2013 totaal 20 balen rijst en 20 warme dekens, deze ondersteuning was zeer welkom.
Deze Stichting, die onder leiding staat van de oprichter de heer Joop Rieff, ontfermt zich in een kindertehuis in Nam Maeng, zo’n 45 km ten noorden van Chiang Mai over kinderen van de volgende stammen; de Lisu, de Karen en de Hmong. Op dit moment wonen nu 15 jongeren in het tehuis die allemaal een middelbare schoolopleiding volgen. Na deze opleiding volgt een beroepsopleiding.
De resultaten zijn de afgelopen jaren heel erg goed geweest, met heel veel geslaagden, echter blijven er natuurlijk steeds meer kinderen vragen of dat zij in aanmerking komen om ook zo’n opleiding te volgen.
De meeste kinderen zijn of wees of komen uit gebroken gezinnen. De dorpen waar de kinderen vandaan komen liggen ver in de bergen. Maar het grote probleem zijn natuurlijk de financiële middelen.
De financiële middelen die zij ontvangen worden alleen maar besteed aan noodzakelijke kosten, zoals schoolkosten, voeding en kleding.
Ondanks het feit dat deze kinderen hun dorp en familie wel heel erg missen, hebben ze het in het kindertehuis beter dan thuis in de bergen. Omdat het Bestuur van de Stichting Sanoek, de heer Joop Rieff persoonlijk kennen , en er van overtuigd zijn, dat ook bij hem elke cent wordt omgedraaid en uitsluitend besteed wordt waar het geld voor gegeven wordt, hebben wij besloten om ook dit jaar te proberen aan hem een behoorlijke ondersteuning te kunnen geven.
Met een bedrag van € 1.500 kunnen wij dit project op een hele goede manier ondersteunen.

Overige projecten die wij blijven ondersteunen.
Alle projecten in Thailand, Cambodja (Sihanoukville) en Myanmar waar jonge mensen bij betrokken zijn hebben onze aandacht en zullen wij waar nodig blijven ondersteunen. Maar ook kleine projecten bijvoorbeeld in Afrika, Ethiopië en Lesotho blijven wij als wij daar de middelen voor hebben ondersteunen.
Ook onze vaste ondersteuningen zoals voor onze vier peetkinderen van SOS Kinderdorpen; onze jaarlijkse ondersteuning voor een aidspatiënt voor medicijnen en de volledige verzorging inclusief medicijnen van een schizofrenie patiënt in Pattaya, Thailand, zullen wij blijven volhouden, zolang wij van U de benodigde financiële
middelen mogen blijven ontvangen.

moeder

 

Laatste binnengekomen bericht
Wij hebben bericht ontvangen dat het met het jonge kind in Ethiopië, waarvoor de Stichting Sanoek in 2013 een bijdrage kon leveren van € 250 voor het ondergaan van een open hart operatie heel erg goed gaat. Dan blijkt weer dat de hieronder vermelde slogan van de Good Sheperd Sisters, toch altijd weer een waarheid vertegenwoordigt.

 

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !