Nieuwsbrief Zomer 2015

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Bericht van het bestuur van Stichting Sanoek
  • Overzicht van onze doelen voor 2015
  • Overweging en dankwoord Pater A.F.M. Lafeber O.S.C.
  • Gaarne Uw aandacht voor alle projecten in Azië
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2015 zijn wij ook zichtbaar via onze website.

Bericht van het bestuur van de Stichting Sanoek

Dankbaar dat we de financiële crisis heel langzaam achter ons kunnen laten, waar wij als Stichting ook best veel last van gehad hebben, zijn wij heel blij, dat wij onze projecten waarvoor wij geld in wilde zamelen, toch nog steeds hebben kunnen ondersteunen, zoals wij ons dat ten doel gesteld hadden.

Ruim voor Pasen 2015 werd ons Bestuur gevraagd of wij een lezing konden geven over een aantal specifieke projecten in een ouderenzorgcentrum, in Someren, waar heel veel novicen woonachtig zijn van diverse kloosteroorden, maar waar ook andere ouderen hun levensdagen slijten.
Wij hebben deze uitnodiging met beide handen aangegrepen, met de gedachte om extra financiële middelen, te kunnen ontvangen, in verband met de jaarlijkse collecte voor Pasen.
De lezing die door ondergetekende werd gedaan, bleek een enorm succes, en heeft de Stichting Sanoek behoorlijk wat extra middelen opgeleverd. Daar werd het verzoek gedaan om daarmede de projecten van de Good Shepherd Sisters te ondersteunen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de ontvangen bedragen te gaan besteden aan de projecten in Birma en Cambodja, welke opgezet en geleidt worden door de Zusters van de Goede Herder ( de Good Shepherd Sisters).
Vanuit Birma ontvangen wij regelmatig verzoeken om extra middelen beschikbaar te stellen, omdat de bevolking daar helemaal niets kan doen en niets heeft. Daarnaast is het de bedoeling, dat er in Cambodja binnen een periode van anderhalf tot twee jaren een nieuw moeder en kindertehuis wordt gebouwd, naar het voorbeeld zoals dat ook in Bangkok, Thailand is opgezet. Een schitterend project waar wij van ganser harte aan mee willen mee helpen en opzetten, zodat ook dit een succes kan worden.

Wij blijven U vragen om ons te willen ondersteunen, het is zó nodig om de projecten te blijven helpen, zich te ontwikkelen. Alvast bedankt voor Uw voortdurende steun!

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Doelen 2015

Voor het jaar 2015 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Vanwege de voortdurende behoefte aan medicijnen willen wij Uw steun blijven vragen voor het Medisch centrum in Yangon, Birma. De jaarlijkse behoefte bedraagt plus minus € 10.000, voor de helft hebben wij gelukkig al een sponsor gekregen. Voor de Stichting Sanoek blijft dit een uitermate belangrijk project, omdat wij dankzij U hier al jarenlang een helpende hand kunnen toesteken in een land waar dit zo nodig blijkt te zijn. Wij zijn U hier erg dankbaar voor !

Het Kinderdagverblijf in Yangon, Birma
Zuster Assumpta, die dit project onder zich heeft, heeft ons zeer dringend gevraagd om vooral het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala Rivier, in Birma voor kinderen van 3 tot 5 jaar te willen blijven ondersteunen.
Voor dit project is constant heel veel geld nodig, omdat de bevolking zó ontzettend arm is en zij hun kinderen helemaal niets kunnen bieden, zodat het voor deze kinderen van levensbelang is dat zij opgevangen worden, verzorgd worden en te eten krijgen. Alleen op deze wijze kunnen de kinderen een goede start krijgen van een moeilijk leven in een zeer arm land. Wij streven er naar om ook dit project met minimaal € 2.500 te kunnen ondersteunen in 2015.
Wij vragen U dan ook om even stil te staan bij hoe goed onze Nederlandse kinderen het over het algemeen hebben, in tegenstelling tot deze kinderen.

Op deze foto van het kinderdagverblijf is ook duidelijk te zien, dat het hier gaat om kinderen die afkomstig zijn van verschillende bevolkingsgroepen, stammen uit de binnenlanden van Birma.
Met onze steun aan de kinderen die hier worden opgevangen, hopen wij hen een stukje geluk en een betere kijk op de toekomst te kunnen bezorgen.
Steun ons alstublieft!

Laten we elkaars lasten dragen!kinderen

Wildflower Home in Chiangmai, in Thailand
Zuster Supapawn Chotiphon, de verantwoordelijke leidster van dit project is de Stichting Sanoek nog steeds dankbaar dat wij het vervoersprobleem hebben kunnen oplossen.
In 2015 proberen wij het Wildflower Home te blijven ondersteunen met middelen voor de zadenprojecten, zodat producten verbouwd kunnen worden, die voor een groot deel ook weer verkocht kunnen worden, zodat het project langzaam selfsupporting kan worden.
Het is de bedoeling dat onze voorzitter met zijn vrouw dit jaar dit project geheel op eigen initiatief en kosten gaan bezoeken, zodat zij in de Winterbrief van 2015 uitvoerig de stand van zaken en voortgang van het project kunnen beschrijven.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Birma
In dit project worden studenten ondersteund in Kachin State in het Noorden van Birma. Hier ontvangen de studenten onderwijs om hen een goede en betere toekomst in het vooruitzicht te kunnen stellen.
De zusters hebben een kleine winkel opgezet, waarin zij producten willen verkopen, zodat zij de door hen gestelde doelen kunnen bereiken en enkele studenten kunnen ondersteunen om hun studie te vervolgen en af te ronden. Wij hebben deze zusters reeds ondersteund maar is veel meer geld nodig om alle gestelde doelen te kunnen bereiken.
In 2015 willen wij dit project ondersteunen met een bedrag van € 3.000.

Zadenprojecten
Stichting Sanoek blijft zich inzetten om aan U een bijdrage te vragen voor alle zaadprojecten die er zijn in Thailand, Birma, Ethiopië en Lesotho. Al deze projecten zijn langlopend, maar het is ook iedere keer weer noodzakelijk om gelden beschikbaar te stellen om de zaden te kunnen aankopen zodat de allerarmsten de kans krijgen om hun gewassen zelf te kunnen verbouwen, om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Met slechts € 500 tot € 1.000 per jaar kunnen wij de zadenprojecten voor een heel jaar ondersteunen.

Project in Mandalay,Birma, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

In onze zomerbrief van 2014 en in onze winterbrief van 2014 hebben wij U verteld hoe moeilijk het is voor jonge vrouwen in Birma.
Daarom is hier het project opgezet door de Good Shepherd Sisters om 22 vrouwen op te vangen en hen een goede opleiding te geven en ze uit de prostitutie te houden. De zusters zetten alles op alles om het beoogde trainingscentrum op te zetten voor deze jonge vrouwen en willen hen trainen, zodat ze hun eigen weg kunnen uitzetten, hun zelfvertrouwen terugkrijgen en leiderschap capaciteiten ontwikkelen, zodat ze goed en vertrouwd op eigen benen kunnen staan.

Voor het jaar 2015 hebben wij een bedrag opgenomen van € 2.500 voor dit project.

Wij vertrouwen en hopen dat U ons hiervoor zult willen ondersteunen !

Stichting Hill Tribes Children, in Thailand
Deze Stichting, die onder leiding staat van de oprichter de heer Joop Rieff, ontfermt zich in een kindertehuis in Nam Maeng, zo’n 45 km ten noorden van Chiang Mai over kinderen van de volgende stammen; de Lisu, de Karen en de Hmong. Op dit moment wonen nu in het tehuis 15 jongeren, die allemaal een middelbare schoolopleiding volgen. Na deze opleiding volgt een beroepsopleiding.
De resultaten zijn de afgelopen jaren heel erg goed geweest, met heel veel geslaagden, echter blijven er natuurlijk steeds meer kinderen vragen of zij ook in aanmerking komen om zo’n opleiding te volgen.
De meeste kinderen zijn of wees of komen uit gebroken gezinnen. De dorpen waar de kinderen vandaan komen liggen ver in de bergen. Maar het grootste probleem is natuurlijk de financiële kant.
De financiële middelen die zij ontvangen worden alleen maar besteed aan noodzakelijke kosten, zoals schoolkosten, voeding en kleding.
Ondanks het feit dat deze kinderen hun dorp en familie wel heel erg missen, hebben ze het in het kindertehuis beter dan thuis in de bergen. Omdat het Bestuur van de Stichting Sanoek, de heer Joop Rieff persoonlijk kennen, en er van overtuigd zijn, dat ook bij hem elke cent wordt omgedraaid en uitsluitend besteed wordt aan hetgeen waarvoor het geld gegeven is, hebben wij besloten om ook dit jaar te proberen aan hem een behoorlijke ondersteuning te kunnen geven.
Met een bedrag van € 1.500 kunnen wij dit project op een hele goede manier ondersteunen.

Overige projecten die wij blijven ondersteunen.
Alle projecten in Thailand, Cambodja (Sihanoukville) en Birma waar jonge mensen bij betrokken zijn hebben onze aandacht en zullen wij waar nodig blijven ondersteunen. Maar ook kleine projecten bijvoorbeeld in Afrika, Ethiopië en Lesotho blijven wij, als wij daar de middelen voor hebben, ondersteunen.
Ook onze vaste ondersteuningen, zoals voor onze vier peetkinderen van SOS Kinderdorpen; onze jaarlijkse ondersteuning voor een aidspatiënt voor medicijnen en de volledige verzorging inclusief medicijnen van een schizofrenie patiënt in Pattaya, Thailand, zullen wij blijven volhouden, zolang wij van U de benodigde financiële
middelen mogen blijven ontvangen.

moeder

 

Laatste binnengekomen bericht
Wij hebben bericht ontvangen dat het met het jonge kind in Ethiopië, waarvoor de Stichting Sanoek in 2013 een bijdrage kon leveren van € 250 voor het ondergaan van een open hart operatie, nog steeds heel erg goed gaat. Hieruit blijkt weer dat de hieronder vermelde slogan van de Good Shepherd Sisters, toch altijd een waarheid vertegenwoordigt.
Wij hopen in de Winterbrief wat foto’s te kunnen opnemen van dit kind, en van de weeskinderen waar wij de zadenprojecten in Ethiopië voor betalen. Mogelijk hebben zij dan hun nieuwe schooluniformen aan.

 

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

Overweging en dankwoord Pater A.F.M. Lafeber

Op Maria geboortefeest hoop ik de 88 jarige leeftijd bereikt te hebben. Met dankbaarheid heb ik kunnen constateren, dat ons verjongde Bestuur vol elan doorwerkt voor alle mensen die via voornamelijk de Good Shepherd Sisters een dringend beroep op ons blijven doen voor financiële ondersteuning voor al hun werk.

Zij, en dus ook wij, werken al jaren voor Birma. Dit land ligt niet ver van Nepal, waar we allen via de beelden op televisie en berichten in de pers getuigen waren van een verschrikkelijke natuurramp. Zowel Birma als Nepal behoren tot de aller-armste landen van de wereld.

moeder
Ondanks het feit, dat vele donateurs net als ik steeds ouder worden en wij regelmatig worden geconfronteerd met overlijdensberichten, zijn wij U zeer erkentelijk voor alle steun die wij van U mogen ontvangen. Ons oude logo (rechtsboven) symboliseert het feit, dat wij de lasten van een ander willen dragen. Ik ben dan ook verheugd dat het bestuur dit logo ook weer opgepakt heeft, omdat de doelstellingen van onze Stichting duidelijk weergeeft.
Een goede zomer voor U en ons en laten we tezamen alles doen wat redelijk mogelijk is, om waar we komen wat vreugde te brengen, ik denk dan aan die zin uit een lied van Huub Oosterhuis: “Waar hij voorbij ging werd het licht! “

Met vriendelijke groet,
Kinderen op een schooltje van de GSS in Thailand
Pater Lafeber en Hans Winkel in 2012 op bezoek in Bangkok
De droevige omstandigheden in Cambodja
Kinderen die blij zijn dat ze extra les krijgen in Cambodja

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !